ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Национални програми

В своята дългогодишна работа, ДГ "Зора" ежегодно участва в различни Национални програми, финансирани от МОН.

НП "Успяваме заедно" - в продължение на три години, детската градина взема участие в тази Национална програма. Нейна основна цел е лесна, бърза и безпроблемна адаптация на децата, постъпващи в Първа възрастова група, като се работи съвместно с родителите на децата. По тази програма, във всяка една от сградите на детската градина е създадена "стая на семейството", която е оборудвана с множество играчки, дидактични метериали, книги и педагогическа литература, съдействащи за реализиране целите на програмата. Материалите и оборудването, които се закупуват, са на стойност 2000 лв. всяка година.

НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" - благодарение на участието в тази програма, детската градина е оборудвана с мултимедийни устройства с екрани и лаптопи, интерактивни дъски, а от тази учебна година и безплатен електронен дневник.

НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала" - Програмата цели повишаване ефективността на разходите на детската градина чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

НП "Без свободен час" - тази програма дава възможности за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование чрез осигуряване на провеждането на планираните педагогически ситуации от заместващи учители през календарната година.

Вземайки участие в тази програма, ние целим:

  • Повишаване ефективността на разходите на детската градина;
  • Реализиране на политиката за обхвата на децата в детските градини и създаване на мотивация за задържането им в тях;  
  • Непрекъснатост на педагогическото взаимодействие за постигането на очакваните резултати, свързани с цялостното развитие на детето и придобиване на компетентности, необходими за успешното му преминаване към училищното образование.
  • Повишаване ефективността на публичните разходи на детската градина чрез целесъобразно и законосъобразно разходване на предоставените допълнителни средства за изплащане на реално взети астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.

НП "Развитие на системата на предучилищното образование" - Цели на програмата:

  • Повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.
  • Създаване на условия за оптимално физическо и личностно развитие на децата чрез осигуряване и приложение на съвременни дидактични материали.
  • Насърчаване на активното участие на родителите в процеса на предучилищното образование.