ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Проект по ЦОИДУЕМ

Този проект е финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът "Зелена светлина за нашите деца" е спечелен и реализиран от ДГ "Зора" през учебната 2019/2020 година и е на стойност 10200 лв.

Проектът цели да се осигури равен достъп до качествено образование и равноправна интеграция в обществото като се повиши адаптивността на децата от детското заведение, за които българският език не е майчин, чрез съвместни познавателни дейности с деца от друг етнос, както и да се подобри образователно-възпитателната среда в детското заведение с подходящи за възрастта материали и игри.
Идеята на педагогическия екип при Детска градина „Зора“ е чрез извеждане на децата от ромски произход от сегрегираната им среда и организирането на съвместни дейности между децата от ромски и български произход да създадем условия за разнообразяване на жизнената среда на децата за по-лесната им социализация и интеграция, а чрез децата да въздействаме върху негативните нагласи на техните родители и стимулиране на етническа толерантност.