ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Документи

В прикачените отдолу файлове ще намерите следните документи:

 1. Правилник за дейността на ДГ "Зора"
 2. Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Зора"
 3. Етичен кодекс
 4. Дневен режим
 5. Седмично разписание
 6. Стратегия на ДГ "Зора" за периода 2020 - 2024 година
 7. Програмна система на ДГ "Зора"
 8. Информация относно административната услуга издаване на свидетелство за завършена предучилищна група
 9. Годишен план за дейностите на ДГ "Зора"
 10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи
 11. Програма за превенция на ранното напускане на деда
 12. Мерки за повишаване на качеството на образованието
 13. План за обучение по безопасност на движението по пътищата
 14. План за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование
 15. План за патриотично образование